ימוטא-תת הדימ הנקב ללחהו רמוחה הנבמל יזיפ לדומ :EPOLA
ינוחמש םחנמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,5 רודמ הקיזיפ ,תואלמגב רבח-רוספורפ
.
הברה וב שי ,ימוטא רמוח יפוגמ ןקורמ אוהשכ םג ,קיר וא ישפח יורקה ללחה
.םינורטיזופו םינורטקלא דחוימב ,יניערג רמוח לש םיקיקלח דאמ

םינורטיזופהו םינורטקלאה םירדוסמ וניביבס ישפחה ללחב
.(Electron Positron Lattice) EPOLA ,לילד יבוק גירסב
םרטוקמ 20 יפ לודג קחרמ הזמ הז םיקחורמ םה גירשב
 ינוילימ) 1.02 MeV לש רשק תיגרנאב ינשל דחא םירושקו
 תיגרנאמ ףלא האמ יפ הלודג וז היגרנא  .(טלוו ןורטקלא
.םיחושק םיקצומב םינוי וא םימוטא ןיב רשקה

איהשלכ הדוקנב תאז היגרנא לש (הנמ) םוטנווק לש העילב
םתעפוהל תמרוגו גירשה ןמ ןורטיזופו ןורטקלא תררחשמ ללחב
ךותל לפונ הזכ גוז רשאכ  .יוליגל םינתינ םיישפח םיקיקלחכ
תטלפנ ולש רשקה תיגרנאו ונל םלענ אוה ,גירסב םירשקה
.(תוחפל םיטנווק ינשב) ללחב

היגרנאל םיכפוה אל םיקיקלח ,רמוחל היגרנא לשו היגרנאל רמוח לש הכיפה ןיא
ועלבנש םיטנווקה לכ לש היגרנאה איה E ,E=mc2 החסונב .היגרנאמ םירצונ אלו
וררחושש םינורטיזופהו םינורטקלאה תוגוז לש הסמה איה m -ו ,גירסב וטלפנ וא
.ונל ומלענו גירסב ודכלנש וא ,ונל ולגתהו גירסה ןמ

ךותבש ולאל טרפ ,תוילקיזיפה תועפותה לכל יזיפ רבסה רשפאמ הל-ופ-אה לדומ
 יכ הנומאה לע תססובמ "השדחה הקיזיפ"ה ,תאז תמועל .םייניערגה םיקיקלחה
 הלוכי הניא איה ןכל ,עבטב םייק וניאש רבד ,יטולוסבא ןפואב קיר אוה ללחה
.עבט תועפות ריבסהל

ימרג לכו שמשהש הנומאה לע ססבתהש םייניבה ימיב עדמה לש הזל המוד בצמה
לוכי אל זאד עדמה ןכל עבטב םייק אל הז רבד .ץראה ביבס םיבבוס םיימשה
.עבט תועפות ריבסהל היה

,תוילקיזיפ תויעבל םייטמתמ תונורתפ תאיצמב הדועי תא האור השדחה הקיזיפה
"ישפח" סחיו םייטמויסקא םיטלוטסופו םיפיצנירפ קורביפ וא האצמה ידי לע בורל
עדמ תויהל ןכל הלדח השדחה הקיזיפה .הל םיעירפמה ,הימיכהו הקיזיפה יקוחל
םויק תא השיחכמ איה .תישומיש הקיטמתמ לש גוסל ,יטמתמ עדמל הכפהו עבט
.ללכב םא ,דרוסבא לאכ עבטל תסחיתמו ,םהב ךרוצה םצע תא ,םייזיפה םירבסהה

םיקייודמ םייטמתמ תונורתפ תאיצמב ודועי תא האר םייניבה ימי לש עדמה םג
.םיימשה ימרג לש םוקימה בושיחל רתויב

   ףדה שאר לא הרזח
 


.

:אוצמל ןתינ ויתוכלשהו ויקומינ ,לדומה לע טרופמ רבסה
 
הז ףד ךשמהב "תויזכרמה תונעט
תירבעב
.          ('מע 42) ,1998 "הנירקו ללח ,רמוח לש עבטה לא הנמזה" ןורפסב
 
תילגנאב
The Story of  MATTER AND SPACE, Physics Section 5,
The Hebrew University, 1999 (72 pages).
Invitation to the Natural Physics of Matter, Space, 
and Radiation, World Scientific Publishing Co., 1994 (294 pages)


.
תויזכרמה תונעטה
 

והשלכ םוטא חפנ לש דאמ ןטק קלח קרש ונל עודי (דרופרזר ייוסינ) 1911 זאמ
םוטאה ןיערג ידי לע סופת (וחפנמ ,תינויליב לש תינוילימ ,א'ז ,תינוילירדווק)
םוטאה חפנ לש ובור בור א'ז ,רתיה לכ .ןיערגה תא םיבבוסה םינורטקלאהו
."קיר ללח" ארקנש המ ונה

2.2 ,רטמוטמפ 2.2 ורטוקש) ןוטורפה ,ןמימה םוטא ןיערג תא רייצנ ,המגודל
.(םינוילימ ןוילימ - א'ז ,ןוילירט יפ הלדגה) מ'מ 2.2 רטוקב לוגיעכ (מ'פ
םוטא סוידר .מ'מ 0.2 -מ ןטק הרטוקש תנודוקנכ ןורטקלאה ריוצי תאז הלדגהב
רומשל ידכ !םירטמ 53 תאז הלדגהב הווהי (ןורטקלאה לש ולולסמ סוידר) ןמימה
קחרמב ןורטקלאה תא תראתמה תנודוקנה תא םישל ךרטצנ רויצב דחא הדימ הנק לע
 -כ וחטש זא היהי ןמימה םוטא רויצ .ןוטורפה תא ראתמה לוגיעה ןמ םירטמ 53
הז וחטש לכ לע רשאכ (לסרודכ שרגמ תוסכל קיפסמ) םיעוביר םירטמ 11,000
.םיעוביר מ'מ 3.8 לש יספא חטש ןורטקלאהו ןוטורפה ירויצ םיספוט

רמוח יפוג יכ םייפלאה תב ונתנומא תלפונ םימוטאה לש תאזה תוקירה חכונ
תלפונ תאזה הנומאה םע דחי .ימוטאה הנבמב םג המה םיפיצרו םיפופצ ימוטא
ךוות םוש ללחב םייק אלש (1887) ילרומו ןוסלכימ ייוסינמ תלבוקמה הנקסמה םג
.רואה ילג תא אשונה ירמוח

הז והכ היולת הנניא ימוטא ףוגמ טלפנש רואה תוריהמ יכ אצמנ םיוסינב
תאו ךוותה לש ורדעה תא החיכומ הניא תאזה הדבועה .ףוגה לש ותעונת תוריהמב
ןיא הללגבש ,ימוטאה ףוגה לש ותוקירמ תעבונ איה .ללחה לש תטלחומה ותוקיר
םגו (ינשה ןמ דחא םיקוחר ויקיקלח םגש) ךוותה תא ףוחסל וא ףוחדל לוכי אוה
.ןהשלכ תוחור וא תומירז ךוותב רוציל אל

 לש ירעזמה ץחלהו ימוטא רמוח ישוגמ בטיה ןקורמ אוהשכ םג ,קירה ללחה
.ק'מסל תודורפו םימוטא יפלא ליכהל לוכי ,הדידמל ןתינ וניא וב םיזגה תויראש
,יניערג רמוח לש םיירעזמ םיקיקלח ינומה וב שי ,רקיעב ,קויד רתילו ,ףסונב ךא
.םינורטיזופו םינורטקלא דחוימב

יבוק גירש ,הל-ופ-אב םינורטיזופו םינורטקלא םירדוסמ ונלש ישפחה ללחב
.(1 רויצ האר) NaCl  ,לושיב חלמ אוה ,ירולכ ןרתנ ישיבג לש גירשה סופיטמ
ילילשה ונעטמו ןורטיזופה לש ונעטמל הווש ןרתנה ןוי לש יבויחה ילמשחה ןעטמה
איה שיבגב םינויה גוז לש רשקה תיגרנא .ןורטקלאה לש הזל הווש רולכה ןוי לש
 ןורטקלא גוז לש רשקה תיגרנאמ םעפ 127500 הנטק ,טלוו ןורטקלא 8
.הלופאב ןורטיזופו

.הלופאה לשו ירולכ ןרתנ לש יבוקה גירשה .1 רויצ
לש םינוי) םייבויח םינעטמ םיגציימ םיריהבה םירודכה
םיגציימ םיהכה םירודכה .(הלופאב םינורטיזופ ,ןרתנ
.הלופאב םינורטיזופו שיבגב רולכ לש םינוי
 
תרדוח טלוו ןורטקלא 8 תוחפל לש טנווק תיגרנא םע הלוגס הרטלוא הנירק רשאכ
לש ,םיישפוח םינוי ינש וב םיעיפומ שיבגב עלבנש הזכ טנווק לכ לע זא ,שיבגל
ועבצב ,ותוכילומב ,םיטושפ םיעצמאב יוהיזל תנתינ םתוחכונ  .רולכ לשו ןרתנ
הנירק תטילפב ןיחבהל רשפא הנרקהה רמג רחאל .שיבגה לש ותופיקש דוביאבו
ספאל םזוכיר דרוי ןמזה ףולחב .וב םיישפוחה םינויה יזוכיר לולידבו שיבגב
.דדבמו ףוקש תויהל רזוח שיבגהו

החסונה תיטמיתמ תאטבמ וב םתאילכ תאו שיבגב םירשקהמ םינויה רורחש תא
,וררחושש םינויה תוגוז תסמ איה m ,רמוחב לוקה תוריהמ איה c הב רשא ,E=mc2
הטלפנש וא (טלוו ןורטקלא 8 לש םיטנווקב) העלבנש היגרנאה איה E -ו ,ואלכנש וא
 .הלא םיכילהתב

איהש ,םינויה ינש תסמל ךופהל םילוכי אל טלוו ןורטקלא 8 יכ םיחוטב ונא
רשק  E=mc2 -ל ןיא ןאכ םג .ןורטיזופו ןורטקלא גוז תסממ 53000 יפ הלודג
םילג לש c תוריהמ תחסונמ תעבונ E=mc .היגרנאל הסמ תכיפה לש התודבל
םירדוסמה ,ןורטיזופהו ןורטקלאה ןעטמ ילעב םיקיקלחמ םיונבה םירמוחב םייטסלא
תופיפצ איה E/m  הבו ,c2=E/m איה החסונה .ירולכ ןרתנ סופיטמ יבוק גירשב
 .הסמ תדיחיל רשקה תיגרנא

(1932 ,ןוסרדנא ייוסינ) התטילפ םע םתומלעהו היגרנא תעילב םע םיקיקלח תעפוה
הסמו הסמל היגרנא לש התכיפה תא אלו ,םתדמשהו םרוצי תא תוחיכומ ןניא
לש םיקודב יכה םיקוחלו עבטל םידגונמה ,וללה םינועיתה ידיסח .היגרנאל
ינפל םימייק םיקיקלחה ויה אמש קודבל תוסנל וחרט אל ףא ,תיסלקה הקיזיפה
יתלב ןכל ,רושק בצמב ךא ,התטילפ ירחא םג םימייק םה אמשו היגרנאה תעילב
.םיטושפ םיעצמאב יוליגל םינתינ

ןוילימ יפ דע תונמב "םיציצפמ" היגרנא תורוקמ וחתופ 1932 זאמ ,ןכ לע רתי
אל הלא תוצצפ םג ךא ,גירסב ןורטיזופו ןורטקלא גוז לש רשקה תייגרנאמ תולודג
היגרנא יכ רורב ןכל .דחא ןורטיזופ וא דחא ןורטקלא דימשהל וא רוציל וחילצה
םררחשל קר ,דחי םג םיקיקלחה ינש דימשהל וא רוציל הלוכי אל ןוילימ יפ הנטק
.וב םאלכל וא גירסה ןמ

שי עודמו המל ,דבוכו הדמתה שי עודמו המל ריבסהל רשפאמ הלופאה לדומ
דועו דועו הנירק תיגרנא טוטניווק ,םימוטאב םינורטקלאה ילולסמ טוטניווק
 אל ךא ,םהב שמתשהלו םתוא בשחל םיעדויש ,ללחבו ימוטאה רמוחב תועפות
.םריבסהל םיצור אלו םיעדוי

   ףדה שאר לא הרזח

.

.

.
34679 הפיח ,33 םהוש 'חר ,ינוחמש םחנמ
 04-8251681 .סקפ
msimhony@hotmail.com  :ינורטקלא ראוד
ןוצרב הנלבקתת תובוגתו תולאש
.
.
.
.
ןמטוג יבור :רתאה ךרוע 
חור ראשו טנרטניא
       ...