ימוטא-תת הדימ הנקב ללחהו רמוחה הנבמל יזיפ לדומ :EPOLA
ינוחמש םחנמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,5 רודמ הקיזיפ ,תואלמגב רבח-רוספורפ
.
..
עבטה לא הנמזה
.לש
. הנירקו ללח ,רמוח
.
.
ינוחמש םחנמ

..

.

1998
.

 

:םינינע ןכות
ן ו ש א ר   ל ג ע מ
אובמ .1 קרפ
םיארנה םימשה לש הרצק הירוטסה .2 קרפ
םירואיתהמ םירבדה עבט הנוש עודמ .3 קרפ

י נ ש   ל ג ע מ
םהילע עודי המו ללחהו רמוחה תא םישח ונא ךיא .4 קרפ
תוסחיה תרות דוסיב תתוועמה הקיזיפה .5 קרפ
ללחב (הלופא) םינורטיזופהו םינורטקלאה גירש .6 קרפ

י ש י ל ש   ל ג ע מ
םינוטופו םינונופב םגוציו ללחבו ימוטא רמוחב םילג .7 קרפ
וב הנירק לש העילבו הטילפ ,םוטאה הנבמ .8 קרפ
 תוולנ תויזיפורטסא תועפות .9 קרפ

תורפס
םינוש רמוח יפוג לש (םירטוק ,םיכרוא) תודימ :הלבט
תומש חתפמ
.הלופאה לשו (ירולכ ןרתנ) חלמ לש יבוקה גירשה  .1 רויצ
.ירולכה ןרתנה גירש לש הדיחי תייבוק לא רעש  .2 רויצ
.הלופאה לש הדיחי תייבוק לא רעש  .3 רויצ
.הלופאה לשו (ירולכ ןרתנ) חלמ לש יבוקה גירשה רויצ :תימדק הכירכ
;ןיערגה םוקימו ןמימה םוטאב ןורטקלאה לולסמ :לש םימישרת :תירוחא הכירכ
יבכוכ לש םילולסמהו שמשה םוקימ ;"םיימינפ" תכל יבכוכ לש םילולסמהו שמשה
.תכל


:תרבוחהמ תואקספ שולש לש אמגוד

םינורטקלא ליבשב ולבקתהש תואצות לש םיימוטא םיפוג לע הללכה  .5/4

 החסונה תא םגו ,הסמ "וליאכ"ה לש תוריהמב תולתה תחסונ תא חתיפ ןייטשנייא
ןתולח תא לילכה אוה דיימ ךא .יטנגמורטקלא הדשב ענ ןורטקלא ליבשב , E=mc2
התושעל רשפא הליקשל ןתינ רמוח תדוקנ" יכ "הליקשל םינתינ םיפוג" לע
."ןטק היהיש המכ ,ילמשח ןעטמ תפסוה ידי לע ןורטקלאל

םיכירצ םלוכ ויה רבכ 1911 -ב .ןוכנ אל הז יכ ועדיש םינעדמ ויה 1905 -ב םג
לע ועדי רבכ םישולשה תונשבו ,רמוח תדוקנמ ןורטקלא תושעל רשפא יא יכ תעדל
יתלבה תא ונקית אל לבא ,ןורטקלאב תורידאה ילמשחה ןעטמהו רמוחה תויופיפצ
.תיטנווק הקינכמ לש ידגנה הנחמב אלו יטסיביטלרה הנחמב אל ,םויה דע ןוכנ
.םינורטקלא ליבשב וחתופש ,יאורב הד ילג תא םיפוגה לכ לע ולילכה הזה הנחמב

םיקיקלח ליבשב םג ילוא תובוט ןהש ,םינורטקלא ליבשב ולבקתהש תובר תואצות
םיבושיחב םיאלמ הקיזיפב דומיל ירפס .רמוח לכ לע תוללכומ ,םירחא םייניערג
,תוינוכמ ,תוריס לש יאורב הד לג יכרוא תאו הסמה תלדגה תא בשחל תושירדבו
הדשב םינורטקלא ליבשב וחתופ םהלש תואחסונהש בל םישל ילב ,םינוריוא
 (!רתאה לע ססובמה ,לווסקמ לש) יטנגמורטקלא

E=mc2 החסונה לש םינוכנ יתלב םישוריפ .5/5

הדשב ענש ,ןורטקלא תנירק בושיחמ תאזה החסונה תא לביק ןייטשנייא
הסמ ןיב ןויווש תאטבמכ התוא גציי אוה .(ולש רתאב ,לווסקמ לש) יטנגמורטקלא
.והשלכ רמוח לש ףוג לכב היגרנאל הסמ לש וא ,הסמל היגרנא לש הכיפהו היגרנאו
ותורוב לע הפי קחשמ הזה שוריפה .השידחה הקיזיפב םייקה שוריפה םג והז
,הסמה רומיש קוח םע היזאובל תא עדי אל רשא להקה לש הימיכבו הקיזיפב
.תוירולק םייפלא אוה םחל וליקו ,היגרנא אוה קלד וליבשבש להקה

ינב לש היוגשה םתוסחייתה תא םג לצנמ היגרנאל הסמ ןיב ןויווש לש שוריפה
לש ףא) םתלוכי יא תא לצנמ ,לוכי לכ והשמ לאכ החסונ וא האוושמ לא םדא
.התולח ימוחת תאו התולבגומ ,התוישומיש תא ,התועמשמ תא ךירעהל (םינעדמ

םושירה  .ילקיזיפ קוח לש דאמ רצוקמ םושיר הווהמ הקיזיפב האוושמ וא החסונ
תא ללוכו יוארכ ךסונמ אוהשכ ,ילולימה יוטיבה אוה קוחה לש "ספוט"ה אלמה
אלפתמה לכ ןכל .שומישל קוחה ןוכנ המכ דעו יתמ ,ךיא ,המל םיריבסמה םיטפשמה
איבמ ,יזיפה "ללמ"ה ןמ לוזלזב םלעתמו החסונ לש "היפוי"ו הנויקנ ,התוטשפמ
.ףייוזמ וא ףפור ,ירקמ אוה תואיצמה םע םהלש רשקהש תואצותל

תומכה יכ הארמ איהו ,תויומכ קרו ךא הליכמ תירבגלא האוושמ יכ שיגדהל בושח
היגרנא תחסונ ,לשמל .ינמיה הדיצב המושרה תומכל הווש ילאמשה הדיצב המושרה
לש ילאמשה הדיצב .E=mv2/2 איה ,v תוריהמב ענה ,m הסמ לעב ףוג לש E תיטניק
תודיחי תומכל הווש איה .היגרנא תודיחי לש תומכ הנשי האוושמה וא החסונה
תומכב הסמ תודיחי לש תומכ תלפכהמ ,האוושמה לש ינמיה הדיצב לבקתתש ,היגרנא
ינפמ אל ,היגרנאל הסמ ןיב הוושמ האוושימה ןיא .עובירב תוריהמה תודיחי לש
םיילקיזיפ םילדג הליכמ איה ןיאש ינפמ אלא ,ירשפא יתלב תיזיפו ןוכנ אל הזש
החסונב םג ומכ ןאכ .םהיתודיחי לש תומייוסמ תויומכ קר ,(םירחא וא) הלא
.היגרנאל הסמ ןיב ןיפוליח וא ןויוויש םוש ןיא  E=mc2 המודה

ופויזו ןוסמוי-לבה לש יזיפה קוחה  .9/1

ץוחמש תויליפרעמ רואב המודא הקתעה וליג ןוסמוי 'מו לבה 'א ,1929 -ב
והז .תיליפרעה ןמ קחרמל תינויצרופורפ איה הקתעהה יכ ואצמ םה .ונלש היסקלגל
ימרוג לא סחייתמ דחושמ יתלב ןעדמ היה הזכ קוח ותולגב .םהלש יזיפה קוחה
תומודאה תוקתעהה זא תועודי ויה הלאכמ .קחרמה ךרואל םילעופה הקתעה
תומיאתמ דחיב ןהיתשו ןהמ תחא לכ .תיתעילבהו (ןייטשנייא לש) תינויצטיוורגה
.םישורדה םיבושיחה  תא קפסלו וריבסהל תולוכי ,קוחל

םזיוויטלרה ןוטלש תלחתה התיה תאז ,עבטה תנבה ישרוד לכ לש םרעצלו ונירעצל
תא תרשל בייחה ,והשמ לאכ עבטלו תוייעדמ תודבועל סחייתמ רשא ,עדמב
ןוטלשל זא ועיגהש ,םייתרבחה "םימזי"ל ליבקמבו המודב) .היגולואידיאה
רפסמ וטילחה םיטסיוויטלרה .(הינמרגב וספותל וננוכתהו ,הילטיאב ,היסורב
וכפוהל ידכ ןוסמוי-לבה קוח לע ושבלתה םה .בחרתמ םוקיה יכ ןכ ינפל םינש
.םוקיה תובחרתה לש הנושאר "תיוסינ" החכוהל

יכ ,החכוה אלש הנעטב ליחתמ ףויזה ,"ונמולש ישנא"ל תדעוימה ,הנושאר הכרעמב
המודאה הקתעהה ןכל" ;"תוקחרתמ תויליפרעה ןכל" ;"בחרתמ םוקיה ,ונל עודיכ"
."רלפוד טקפא ידי לע תמרגנ םרוא לש

יכ לודגה רקשב הליחתמ ,תרושקתלו הארוהל ,םימוסרפל תדעוימה ,הינשה הכרעמה
טקפא?! ידי לע תמרגנה ,המודא הקתעה שי תוקוחרה תויליפרעה לש םורטקפסב"
ןכל" ;"ונתיאמ תוקחרתמ תויליפרעה יכ החיכומ תאזה הקתעהה ןכל" ;"!?רלפוד
."בחרתמ םוקיה

ןמ קחרמל רשק ןיא רלפוד טקפאל יכ ,םיעדויה ולאל הדעונ תישילשה הכרעמה
תישילשה הכרעמב .יזיפה ןוסמוי-לבה קוח תא םאות אוה ןיא ןכ לע ,תיליפרעה
תוריהמ" יכ רמוא ףיוזמה יטסיוויטלרה וחסונ .יזיפה קוחה םג ןכל ףייוז
רתוי הקוחר תיליפרעהש לככ ןכל ."הקחרמל תינויצרופורפ תיליפרע לש התוקחרתה
.היגולואידיאה ןעמל לכה  ,רתוי הלודג התוקחרתה תוריהמ ןכ

   ישאר EPOLA ףדל הרזח
   ףדה שארל הרזח

:רבחמה לצא תרבוחה תא ןימזהל ןתינ
34679 הפיח ,33 םהוש 'חר ,ינוחמש םחנמ
 04-8251681 .סקפ
msimhony@hotmail.com  :ינורטקלא ראוד
 


.